Bagian-Bagian Dina Carita Pantun

Bagian-Bagian Dina Carita Pantun

Bagian-Bagian Dina Carita Pantun

Bagian-Bagian Dina Carita Pantun

 Bagian-Bagian Dina Carita Pantun - Dina kasempetan ieu abdi bade ngabagi sapalih elmu ngenaan bagian-bagian dina carita pantuan.Dina carita pantun teh aya sababaraha hiji bagian diantarana nyaeta bagian rajah,bagian deskripsi,bagean narasi,dialog jeung monolog sarta rajah panutup.

 Carita pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran anu sok biasa disebut mantun.Mantun biasana dipirig ku kacapi anu biasana teh dihaluangkeun.


Rajah Pantun


 Rajah pantun biasana sok ditembangkeun heula ku juru pantun samemeh pagelaran dilaksanakeun.Biasana eusi dina bagian rajah teh nyaeta sanduk-sanduk pikeun karuhun lantaran rek ngamimitian mantun.

 Maksud tina sanduk-sanduk teh nyaeta menta idin,menta pangraksa sareng pangriksa ka anu ngageugeuh kana eta lembur sangkan sakabehannana saralamet.Menta kasalametan teh lain ngan saukur keur dipangmantunkeun tapi keur numantun jeung nu nempona oge dipenta kasalametannana.

 Ningali tina eusina mah Rajah teh lain kaasup kana bagian carita,tapi rajah teh mangrupa bagian anu ngabedakeun carita pantun jeung karya sastra anu sejen.

 Rajah teh salilana aya dina bagian awal carita pantun,eusina teh aya nu panjang aya oge anu pondok.Panjang jeung pondokna rajah pantun henteu ngagumantung kana juru pantun.Sanajan caritana beda,tapi lamun dilalakonkeun ku juru pantun anu sarua,bisa jadi rajahna oge eweuh bedana.


Narasi Pantun


 Bagian narasi atawa bagian nyaritakeun biasana ditepikeun dina waktos juru pantun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian anu saterusna.Narasi pantun beda jeung rajah atawa kajadian deskripsi,pas bagian narasi mah henteu di tembangkeun.Tapi sanajan kitu oge angger bae bagian narasi mah dipirig ku kacapi sanajan ngan ukur digalantangkeun hungkul ge.


Deskripsi Pantun


 Bagian deskripsi nyaeta bagian anu biasana teh nyaritakeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian,contona saperti satria ngapung,hayam diadu,lengser lumpat,putri dandan jeung sajabana.

 Deskripsi pantun teh lain kitu ungkul tapi ngagambarkeun oge pangrasa hate,contona sedih,senang,bungah,ambek jeung sajabana.Teu hilap oge sok ngagambarkeun kaayaan.

 Bagian deskripsi teh sok dihaluangkeun ku juru pantun,nu matak sok disebut papantunan.Bagean deskripsi mah bagean anu dipikaresep lantaran biasana juru pantun ngagunakeun gaya basa babandingan anu lucu pikeun ngagambarkeun kaayaan atawa kajadianna.


Dialog


 Dialog teh nyaeta pagunenan atawa obrolan antara parapalakuna.Dialog biasana teh dipake keur nyimpulkeun watek atawa karakter si palaku-palakuna.

 Dialog teh lain saukur kitu hungkul tapi bisa oge dipake jang ngalancarkeun jalan carita atau bisa oge jang nepikeun gagasan-gagasan anu aya dina carita.


Monolog


 Monolog hampir sarua jeung dialog ngan bedana ari dialog mah diucapkeun ari monolog mah kabalikanna atawa ngomong dina jero hate.


Rajah Panutup


 Rajah panutup teh teu beda jauh jeung rajah anu aya diluhur bedana nga saukur waktuna ungkul,ari rajah mah ditembangkeunna diawal ari rajah panutup mah ditembangkeunna diakhir.
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar

Advertiser